េឆព ះេទរកករសេ្រមចចិត្តេយ្របសិទធភព មែបបែផនៃនករចូលរួមអំពីករអនុវត្ត និង បេចចកវិទយកសិកមមៃវឆ្ល តេទនឹងកសធតុ ករណីសិកមួយេនភូមិរលសួង ភូមិៃវឆ្លតេទនឹងកសធតុ េខត្តបត់ដំបង ្របេទសកមពុជ

ភូមិរលសួង កនុងេខត្តបត់ដំបង គឺជភូមិៃវឆ្លតេទនឹងកសធតុ (CVS) ដំបូងេគបង្អស់េន ្របេទសកមពុជ ែដលសថិតេ្រកមកមមវិធី្រវ្រជវ CGIAR ស្តីពីករែ្រប្របួលកសធតុ កសិកមម និង សន្តិសុខេសបងេនសុីេគនយ៍។ ភូមិេនះបនផ្តល់ឱកសកនុងករកំណត់ និងព្រងីកករអនុវត្តែដល មន្រប់ទុកជឧទហរណ៍អំពីករងរកសិកមមៃវឆ្លតេទនឹងកសធតុ (CSA) ។ ករអនុវត្តទំង េនះ ចេធ្វើឲយមនលកខណៈទូលំទូយជងមុន និងកន់ែតទំេនើបជងមុន េនមកែន្លងេផង និង ក្រមិតេផង។ កិចច្របជុំស្រមប់ករកំណត់ទិភពេយមនករចូលរួម ស្រមប់ករអនុវត្ត CSA ្រតូវ បនេរៀបចំេឡើងជមួយអនកពក់ព័នធទំងអស់េនកនុងភូមិ រលសួង ។ កមមវិធីេនះបនជួយ សេ្រមចថ េតើបេចចកេទស CSA ចជួយ េលើកសទួយជីវភពរស់េនរបស់អនកភូមិ និងបនបំេពញមត្រមូវករ របស់សហគមន៍ែដរ ឬ យ៉ង ។ េដើមបីធនឱយបនយុត្តិធម៌ៃនករអនុវត្តបេចចកេទស CSA ែដល ្រតូវបនេ្រជើសេរើសស្រមប់ករអនុវត្ត េនះមនករសេ្រមចមួយថ បេចចកេទស្រតូវែតពក់ព័នធនឹងបរិបទ កនុងតំបន់ េហើយបេចចកេទសទំងេនះ្រតូវមនករផព្វផយ និងេបើកចំហចំេពះបញ្ហ ្របឈមនន និង ករពិនិតយេឡើងវិញ ។ កិចច្របជុំេនះក៏្រតូវបនេរៀបចំឲយមនតុលយភព និងករយកចិត្តទុកក់េលើមតិ ខុសៗគនេនកនុងសហគមន៍ផងែដរ ជពិេសសេទេលើបញ្ហ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងមនុសែដលមន ថនភពេសដ្ឋកិចចទប។ េយយកភូមិ រលសួង ជគំរូៃនករកំណត់ទិភពែដលមន ករចូល រួម្របកបេយ្របសិទធភព ជបន្តេទៀត ្រកុមអនក្រវ្រជវបនបេងកើតេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ករ កំណត់ទិភពែដលមនករចូលរួម ស្រមប់បេចចកេទស CSA េនះ។ េគលករណ៍ៃណនំទំងេនះច ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីកំណត់ទិសេទិភពៃនករអនុវត្ត CSA នេពលអនគតេនកនុង ភូមិៃវឆ្លត េទនឹងកសធតុ (CVS) េផងៗេទៀត។
Documento de trabajo

Publicado el

2019-11

Autor(es)

  • Eam, Dyna
  • Emdin, Fiona
  • Kura, Yumiko

Descargas

Regiones

Citación correcta

Eam D, Emdin F, និង Kura Y. 2019. េឆពះេទរកករសេ្រមចចិត្តេយ្របសិទធភពមែបបែផន ៃនករចូលរួមអំពីករអនុវត្ត និង បេចចកវិទយកសិកមមៃវឆ្លតេទនឹងកសធតុ: ករណីសិកមួយេន ភូមិរលសួង េខត្តបត់ដំបង ៃន្របេទសកមពុជ។ ឯករករងរេលខ CCAFS ២៤១ ទី្រកុង៉ណី ហគិន ្របេទសហូល្លង់: កមមវិធី្រវ្រជវ CGIARស្តីពីករែ្រប្របួលៃនកសធតុ កសិកមម និងសន្តិសុខ េសបង (CCAFS).

Series/Report No.

CCAFS Working Paper;241