Bước hướng dẫn thành lập Làng Nông Thuận Thiên (CSV)

Áp phích thảo luận các bước thành lập một Làng nông Thuận thiên (CSV). Tám bước đó là: xác định mục đích và phạm vi của Làng nông Thuận thiên; xác định rủi ro khí hậu tại các khu vực mục tiêu; chọn một cảnh quan cụ thể để thành lập Làng nông Thuận thiên (CSV); tham khảo ý kiến các bên liên quan; đánh giá các giải pháp Nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA); phát triển danh mục; tăng quy mô; theo dõi và đánh giá sự tiếp thu và kết quả.
Póster

Publicado el

2019-08-20

Autor(es)

  • Sebastian, Leocadio
  • Gonsalves, Julian
  • Bernardo, Eisen Bernard

Regiones

Citación correcta

Sebastian L, Gonsalves J, Bernardo EB. 2019. Bước hướng dẫn thành lập Làng Nông Thuận Thiên (CSV). Hà Nội, Việt Nam: Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh Lương thực (CCAFS).