Publicaciones

Tài liệu hướng dẫn Xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP) cho sản xuất lúa ở Việt Nam

Publicado en
 
by

Sách hướng dẫn này giải thích cách Xây dựng và thực hiện Bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP). Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia, CS-MAP là sách hướng dẫn giúp cộng đồng địa phương xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng của riêng họ để phục vụ cho điều kiện cụ thể của địa phương.

Citación

Lê TT, Bùi TY, Phạm TV, Nguyễn VK, Trần TMH, Nguyễn VH, Bernardo EB, Celeridad RL. 2021. Tài liệu hướng dẫn Xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP) cho sản xuất lúa ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS).

Authors

  • Lê, Thanh Tùng
  • Bùi, Tân Yên
  • Phạm, Thanh Vân
  • Nguyễn, Viết Khoa
  • Trần, Thị Mỹ Hạnh
  • Nguyễn, Văn Hùng
  • Bernardo, Eisen
  • Celeridad, Renz