Publicaciones

Tập bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa và hoa màu ngắn ngày vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Publicado en
 
by

Tập bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên” trình bày nguy cơ hạn hán và thiếu nước sản xuất đối với lúa và hoa màu ngắn ngày dưới tác động của 3 kịch bản nguồn nước khác nhau, và kế hoạch thích ứng tương ứng với từng vùng rủi ro. Tập bản đồ này bao gồm 8 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ và 2 tỉnh Tây Nguyên. Tập bản đồ được xây dựng năm 2020 và 2021, kết hợp giữa phương pháp thống kê, mô hình hóa và lập bản đồ có sự tham gia, do Cục Trồng trọt phối hợp với Chương trình CCAFS Đông Nam Á, Liên minh Tổ chức đa dạng sinh học Quốc tế và CIAT chủ trì, Viện Quy hoạch Thủy lợi là đơn vị thực hiện.

Citación

Cục Trồng trọt, CCAFS, Viện Quy hoạch Thủy lợi. 2021. Tập bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa và hoa màu ngắn ngày vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Hà Nội. Việt Nam: Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực Đông Nam Á.

Authors

  • Department of Crop Production, Vietnam
  • CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
  • Institute of Water Resources Planning, Vietnam